Náměšť na Hané

šipka
1141
1280
1319
1350
1556
1726
1758
1777
1848
1916
2000

1777 - Kinští - nová vrchnost v Náměšti

Náměšť na Hané Nová náměšťská vrchnost - Kinští (znaku tří stříbrných vlčích zubů na červeném štítě, nad nímž byla knížecí koruna) - byla stejně jako Harrachové jednou z nejpřednějších rodin v říši. Josef hrabě Kinský (12.1.1751-14.8.1798) se dokonce po smrti svého otce stal v roce 1792 knížetem a hlavou celé rozvětvené rodiny. Nikdy předtím, ale ani potom, již Náměšť jako svou vrchnost neměla člověka s knížecím titulem, neboť jeho nástupce v Náměšti, druhorozený syn František Josef Kinský, byl jen hrabětem (knížecí linie rodu totiž šla dál po prvorozeném synovi Josefa knížete Kinského Ferdinandovi Kinském).

Marie Růžena kněžna Kinská v roce 1792 přidělila zdarma půdu bezzemků, kteří se na ní usadili, postavili si obydlí a začali zde hospodařit. Vznikla tak raabizační obec nazvaná Nové Dvory (Neuhof, Familienhof) . V roce 1792 se na Nových Dvorech uvádělo 18 domovních čísel, z nichž první dvě patřila vrchnostenskému dvoru a hájovně, zbývající novým osadníkům.

Dekrety pro příděl půdy byly vydány 31.března 1792. Každý familiant dostal 12 měřic pole a 500 čtverečných sáhů na stavbu domu a hospodářských budov. Familiantská usedlost se nesměla dělit. Nedostál-li familiant svým povinnostem, mohla vrchnost po soudním odhadu stavení prodat.

Z roku 1793 máme informaci o počtu domů v Náměšti 74, Biskupství 54 a o počtu obyvatel v Náměšti 640 a Biskupství 470.

Dne 16. května 1795 potvrdil císař František II. Náměšti dva výroční trhy, které jí udělil již císař Leopold I. Zároveň císař povolil Náměšti dva trhy nové. Náměšť od té doby mohla pořádat čtyři trhy ročně.

Na počátku 19.století byla dotvořena dominanta Náměště, když poblíž Horního zámku a kaple sv. Trojice vznikl dřevěný větrný mlýn. V roce 1812 se na výslovné přání Marie Růženy kněžny Kinské odstěhovali domkáři z levého břehu Sumice na pravý pod bývalý hrad, kde jim byly bezplatně vystavěny domky. Tato část Náměště se dodnes nazývá Kapounov, snad podle jména prvního domkáře zde usídleného.

Po smrti Marie Růženy kněžny Kinské zdědil polovinu panství František Josef hrabě Kinský (22.3.1784-17.11.1823) a druhou polovinu vykoupil od ostatních tří dědiců. František Josef hrabě Kinský zemřel v mladém věku v Uhrách. Jeho manželka Terezie hraběnka Kinská, rozená hraběnka z Vrbna (13.9.1789-12.12.1874) se musela postarat o pět potomků.

Náměšťské panství zdědil po otci nezletilý Dominik hrabě Kinský (6.8.1810-27.2.1875), za něj však řídila panství jeho matka, která je uchována v paměti lidu jako podporovatelka a ochranitelka chudiny. Terezie hraběnka Kinská nechala v roce 1834 opravit zámeckou kapli a pořídit v ní mozaikovou dlažbu. Za doby této nesmírně oblíbené hraběnky bývaly v zámecké kapli sv.Trojice denně bohoslužby a každoročně se pořádaly průvody z farního kostela do zámecké kaple na den sv. Šebestiána a sv. Floriána.

[zdroj: www.namestnahane.cz]
zpět